Κυριακή, 17 Μαρτίου 2013

Στάση της παράταξης στις ψηφοφορίες της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Χωρικού Σχεδιασμού & Ανάπτυξης (5-3-2013)

1. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης και των όρων αυτής, μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου και του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ιωαννίνων (ΠΓΝΙ) για την υλοποίηση του υποέργου 2: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ – ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ» της πράξης «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΟΥ ΤΕΠ ΦΙΛΙΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ, και ορισμός μέλους με τον αναπληρωτή του από την Περιφέρεια Ηπείρου για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης του έργου.

Υπερψήφιση

2. Τροποποίηση της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου και του Εθνικού Κέντρου Βιώσιμης & Αειφόρου Ανάπτυξης, (Ινστιτούτο Γεωλογικών & μεταλλευτικών Ερευνών & Μελετών, ΙΓΜΕ) για το έργο: «Εκπόνηση τεχνικογεωλογικών μελετών πληγέντων οικισμών από κατολισθήσεις περιόδου 2010 σε περιοχές του Ν. Ιωαννίνων » προϋπολογισμού 40.590,00 € ( με ΦΠΑ) ως προς τα άρθρα 3 και 4 αυτής.

Υπερψήφιση

3. Γνωμοδότηση επί του περιεχομένου της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) τροποποίησης των περιβαλλοντικών όρων της με αριθ. πρωτ. 10641/556/12-12-2012 απόφασης του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου- Δυτικής Μακεδονίας που αφορά στην τροποποίηση και κωδικοποίηση των περιβαλλοντικών όρων που έχουν επιβληθεί με την ΚΥΑ Α.Π. οικ. 67850/24-02-1997 για το έργο : Εγκατάσταση μονάδας επεξεργασίας λυμάτων και καθαρισμού του Δήμου Φιλιππιάδας που βρίσκεται στη θέση «Βασιλάδι» του Νομού Πρεβέζης, ως προς την εξυπηρέτηση επιπλέον οικισμών (Χαλκιάδες, Καλαμιά και Ρόκκα της Δ.Ε. Φιλοθέης Δήμου Άρτας), την επέκταση της υφιστάμενης ΕΕΛ (με κατασκευή ανεξάρτητης μονάδας επεξεργασίας για τους ανωτέρω οικισμούς),λόγω προσθήκης μονάδας ηλιακής ξήρανσης της παραγόμενης ιλύος .

Υπερψήφιση της προτεινόμενης από τη ΜΠΕ 3ης λύσης4. Γνωμοδότηση επί του περιεχομένου της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου: «Ίδρυση μονάδας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από βιοαέριο, ισχύος 0.99 MW στη θέση «Βάλτος», Δ.Δ. Βίγλας, Δ. Αρταίων, Π.Ε. Άρτας, Περιφέρειας Ηπείρου». Φορέας πραγματοποίησης και λειτουργίας του έργου είναι η εταιρεία: « Αποστολίδης Π. & ΣΙΑ Ο.Ε.».

Υπερψήφιση με επιφύλαξη λόγω παραλείψεων στη ΜΠΕ, σύμφωνα με τις επισημάνσεις της Υπηρεσίας5. Γνωμοδότηση επί του περιεχομένου της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου: «Μονάδα επεξεργασίας αστικών Στερεών Αποβλήτων Ηπείρου στη θέση λατομείο Εγνατίας, Δήμου Δωδώνης , Ν. Ιωαννίνων».Φορέας πραγματοποίησης και λειτουργίας του έργου είναι η Περιφέρεια Ηπείρου- Δ/νση Τεχνικών έργων.Αποχή από την ψηφοφορία, διότι το ζήτημα της διαχείρισης των σκουπιδιών είναι μείζον για την Ήπειρο και τους πολίτες της και η συζήτηση όλων των συναφών θεμάτων πρέπει να γίνει στο Περιφερειακό Συμβούλιο.

Επί της ουσίας η παράταξη διαφωνεί με τον σχεδιασμό της Περιφερειακής Αρχής, ο οποίος, όπως και στην υπόλοιπη Ελλάδα, συγκεντρώνει δύο επικίνδυνα χαρακτηριστικά, συνδεόμενα μάλιστα μεταξύ τους 1) Παράδοση της διαχείρισης στο ιδιωτικό κεφάλαιο με τη μέθοδο των ΣΔΙΤ και 2) συγκέντρωση και επεξεργασία σύμμεικτων απορριμμάτων και ουσιαστική εγκατάλειψη της διαλογής ανακυκλώσιμων υλικών στην πηγή. Οι επιλογές αυτές οδηγούν και σε εμπορευματοποίηση και οικονομική επιβάρυνση των πολιτών και σε φαραωνικές εγκαταστάσεις μηχανικής επεξεργασίας και αναερόβιας χώνευσης, όπως είναι και οι σημερινές επίδικες. Η παράταξη σημειώνει ότι το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο, στην Έκθεσή του για το 2012, διαπιστώνει ότι η επεξεργασία σύμμεικτων απορριμμάτων δεν αποδίδει στην επίτευξη των περιβαλλοντικών στόχων και κάνει συστάσεις να περικοπεί η χρηματοδότηση των σχετικών σχεδίων. Είναι κάτι παραπάνω από ορατός ο κίνδυνος ο φερόμενος ως 20ετής σχεδιασμός της Περιφέρειας Ηπείρου να μείνει και χωρίς χρηματοδότηση.

Η άποψη του «ΑΥ.ΡΙ.Ο. για την Ήπειρο» βρίσκεται στον αντίποδα αυτής της πολιτικής και στηρίζεται στη μείωση του όγκου των απορριμμάτων (ήδη λόγω κρίσης υπάρχει μείωση 18 %), στον δημόσιο χαρακτήρα και τον κοινωνικό έλεγχο της διαχείρισης και στις αρχές της εγγύτητας και της μικρής κλίμακας, την αποκέντρωση δηλ. των δράσεων, που αναγνωρίζει ρόλο και λόγο στις τοπικές κοινωνίες, δημιουργεί θέσεις εργασίας και δεν συνεπάγεται πρόσθετα οικονομικά βάρη για τους πολίτες.6. Γνωμοδότηση επί του περιεχομένου της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.)που αφορά στη δημιουργία μονάδας παραγωγής βιομάζας μικροφυκών του είδους Chlorella sp., ως εναλλακτικό καύσιμο στη θέση «Τσουμπάρια» περιοχή Παχυκαλάμου, Δήμου Νικολάου Σκουφά της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας , της Περιφέρειας Ηπείρου- Δυτικής Μακεδονίας. Φορέας πραγματοποίησης και λειτουργίας του έργου είναι η «Μονοπρόσωπη Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία Παραγωγής Άλγης Άρτας»

Καταψήφιση, διότι, όπως τεκμηριώνει στην αρνητική της εισήγηση η αρμόδια Υπηρεσία, το Τμήμα Περιβάλλοντος ΠΕ Άρτας, υφίστανται πολλές, μεταξύ των οποίων και σοβαρές, ελλείψεις στη ΜΠΕ (ενδεικτικά απουσία υδρολογικών δεδομένων, μέτρων κατά της διαφυγής βιολογικού υλικού στο έδαφος και τα νερά κλπ.). Η παράταξη καταδικάζει την επέμβαση της κ. Αντιπεριφερειάρχη στη λειτουργία των υπηρεσιών και την εντολή στην εδρεύουσα στα Ιωάννινα Διεύθυνση Περιβάλλοντος να συντάξει νέα γνωμοδότηση, η οποία ανατρέπει την εισήγηση της αρμόδιας Υπηρεσίας και είναι θετική υπέρ της ΜΠΕ.

 
7. Γνωμοδότηση επί του περιεχομένου της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.)για την κατασκευή και λειτουργία του έργου: «Εγκατάσταση Σταθμού Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (ΣΜΑ) στη θέση «Σπαδρέ» της Τ.Κ. Μαζαρακιάς του Δ. Ηγουμενίτσας καθώς και τη βελτίωση της οδού πρόσβασης ». Φορέας πραγματοποίησης και λειτουργίας του έργου είναι ο Σύνδεσμος Διαχ/σης Στερεών Αποβλήτων 2ης Διαχειριστικής Ενότητας Ηπείρου.

Αποχή από την ψηφοφορία (με το ίδιο σκεπτικό με το θέμα Η.Δ. αρ. 5)


Γιάννενα, 6-3-2013
ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου